[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Начало“ _builder_version=“4.6.5″ _module_preset=“default“][/lwp_divi_breadcrumbs]

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

 

 1. Цел: Качествено обслужване чрез доставка на иновативни технологични продукти и решения с добавена стойност за клиента. Спазване на поетите ангажименти. Компетентно обслужване.

  За поддръжка на качеството и управлението на услугите в ТЕМПУС 2000 ООД сме внедрили интегрирана система за управление, в съотетствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO/IEC 20000-1:2018, като се стремим да поддържаме и непрекъснато да подобряваме нейната ефикасност.

  Нашата политика се реализира посредством:

  • Следене тенденциите за развитие на технологиите. Прилагането им в практиката, чрез изследване на добри практики в съответната област. Доставка и интеграция на решения, съобразени с конкретиката на клиента.
  • Поддръжка на необходимата компетентност на екипа.
  • Оптимизация на вътрешнофирмените процеси.
  • Осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на дейността и споразуменията за нивото на услугите.
  • Подобряване комуникацията в екипа.
  • Поддържане на добра работна среда и атмосфера, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на съвместната работа.
  • Периодично оценяване на качеството на работа и квалификацията на екипа с цел проверка на нивото на професионално развитие, стимулиране и мотивация в зависимост от постигнатите резултати.
  • Непрекъснато усъвършенстване процесите за реализиране на услугите и тяхното подобряване.
  • Предотвратяване на инциденти и проблеми при управление на услугите.
  • Спазване на договорните отношения с клиентите и непрекъснато предоставяне на услуги в съответствие с договорените им нива.
  • Проучване, анализиране и подобряване удовлетвореността на клиентите.
  • Спазване на нормативните изисквания.
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на организацията, партньорите и клиентите.
  • Своевременно предприемане на действия, насочени към предотвратяване на несъответствията, рекламациите и злоупотребите с името на организацията, както и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги.

  Ръководството на ТЕМПУС 2000 лично се ангажира с изпълнението на заложената политика, поддържането и непрекъснатото подобрение на интегрираната система за управление.

  Дата: 26.07.2021г. Утвърдил:
  гр. Варна Тодор Добрев – Управител