[lwp_divi_breadcrumbs _builder_version=“4.6.5″ _module_preset=“default“ home_text=“Начало“ hover_enabled=“0″ sticky_enabled=“0″][/lwp_divi_breadcrumbs]

Data protection

Защита на лични данни

Тази страница Ви информира за правилата ни относно събирането, използването и разкриването на Лична информация, която получаваме от потребителите на Сайта.

  1. Цели на политиката

С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни Темпус 2000 ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и се ангажира да защитава личната информация, която те предоставят, чрез въведени подходящи технически и организационни мерки, в съответствие със законодателството.

С настоящата Политика фирмата цели да информира физическите лица за целите на събиране, обработване и съхранение на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните. Дава информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

  1. Лични данни, обработвани в Темпус 2000 ООД, цел на обработката на ЛД

 

Темпус 2000 ООД като администратор на лични данни обработва лични данни за идентифициране на физическите лица. Личните данни са предоставени от физическите лица, за които се отнасят, във връзка с предоставяне на продукти и услуги, които предлага фирмата.

При обработката на лични данни Темпус 2000 ООД спазва следните принципи: законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност.

Фирмата не обработва чувствителни лични данни на клиентите.

Във връзка с предлаганите от Темпус 2000 ООД продукти и услуги, личните данни се използват за следните легитимни цели:

–        да получавате и отговаряте на всяко искане за контакт, като изпратите информацията, която сте поискали;

–        да събира необходимата информация за задълженията, свързани с преддоговорната фаза..

  1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните данни

 

Темпус 2000 ООД като администратор на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните категории лица:

  • Физически лица, за които се отнасят данните;
  • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Темпус 2000 ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни.;
  • Физически и юридически лица, обработващи лични данни, за които правото произтича по силата на сключен с Темпус 2000 ООД договори споразумение за обработка на лични данни:

  1. Срок на съхранение на личните данни

 

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани и  съотвения законоустановен срок за това

 

  1. Права на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от Темпус 2000 ООД, ред за упражняване на права

 

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КЗЛД, за личните данни, които КЗЛД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КЗЛД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

  1. Отказ от предоставяне на лични данни, последици

Изисканите от Темпус 2000 ООД лични данни са съобразени с продуктите и услугите, които се предлагат.

Отказът от предоставяне на някои от данните би възпрепятствал възможността да се изпълнят коректно поетите към клиента задължения, свързани с продажбата на стоки/услуги.

  1. Информация за ползването на интернет сайта на Темпус 2000 ООД, IP адреси, „бисквитки“

 

Лични данни

За да се осъществи онлайн покупка на сайтовете на Темпус 2000 ООД е необходимо да се предоставят следните лични данни: име, адрес за доставка, тел., ЕГН/при нужда от фактура/.

Непредоставянето на тези данни препятства възможността да се осъществи продажбата.

Когато се предоставят лични данни на интернет сайтовете на фирмата, информацията е защитена чрез набор от  процедури и технологии за сигурност и се запазва само за периода, необходим да се изпълнят целите в тази политика за защита на личните данни.

„Бисквитки“

Нашите интернет сайтове използват технологията наречена „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък текстови файл, който се поставя на твърдия диск на потребителя от сървър. Единствената цел на „бисквитките“ в сайтовете на фирмата ни – да се позволи защитен достъп до онлайн магазина, чрез потребителско име и парола.

Електронната платформа на сайтовете на Темпус 2000 ООД НЕ използва файлове с данни тип „бисквитка“, за да събира и запомня информация за потребностите и предпочитанията на клиента.

IP адрес

При посещение на нашите сайтове НЕ се събират и съхраняват IP адресите на потребителите с цел тяхното идентифициране.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в ТЕМПУС-2000 ООД, моля, свържете се с нас на адрес [email protected]